کد مقاله #59 زمینه: روان شناسی
عنوان انگلیسی:
Empathy and Viewing the Other as a Subject
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
همدلی و مشاهده دیگران به عنوان یک موضوع
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
چکیده فارسی:
همدلی و مشاهده دیگری به عنوان یک موضوع به جای یک شی اغلب در زمینه های نظری در ارتباط بوده است، اما تحقیقات تجربی در مورد این رابطه اندک است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مشاهده موضوعی و همدلی بوده است. در مطالعه 1، شرکت کنندگان به تماشای کلیپ های فیلم پرداختند و همدلی خود را برای شخصیت های خاصی در کلیپ ، همچنین اندازه ای که آنها این اشخاص را به عنوان موضوعات و یا اشیا دیده اند نشان دادند. مشاهده موضوع/ شی تا حدی اما نه به طور کامل تفاوت ها در همدلی ، که مطرح کننده این سوال است که چه موارد دیگری در تفاوت های همدلی به حساب آورده می شود را پاسخ می دهد. مطالعه دوم به منظور بررسی اینکه آیا دشواری وضعیت دیگری نیز نقشی ایفا می کند انجام شده است. در مطالعه دوم ، گروه دیگری کلیپ های فیلم را تماشا کردند و دشواری موقعیت شخصیت های فیلم را علاوه بر همدلی و مشاهده موضوعی امتیاز دهی کردند. نتایج مطالعه 2 نشان داد که مشاهده موضوعی و دشواری درک شده باهم بخش قابل توجهی از تفاوت ها در همدلی را توضیح می دهند. نتیجه گیری شده که همدلی زمانیکه یک شخص در دشواری به عنوان یک موضوع مشاهده شده، برانگیخته شده است.
انسان ها قادر به مشاهده دیگران به عنوان انسان هایی با زندگی هایی هستند که واقعا مهم است (باتسون[1]، 1991)، و دیدن دیگران به عنوان اشیایی که برای احساس لذت خودشان مورد استفاده قرار می گیرند (هر[2]، 1999).  ظرفیت مرتبط دیگری که انسانها همچنین دارند وارد شدن به تفکرات و احساسات فرد دیگر و همدردی است (دیویس[3]، 1996؛ آیزنبرگ و استریر[4]، 1987، هافمن[5]، 1987). همدلی و مشاهده دیگری به عنوان یک موضوع در زمینه های نظری در ارتباط بوده است، اما تحقیقات تجربی در مورد رابطه آنها وجود ندارد. بر اساس این باور که مشاهده موضوعی و همدلی نقاط مشترک زیادی دارند، به خصوص اذعان دیدگاه اول شخص دیگر، یک درک از شباهت با دیگری و نگرانی برای آن شخص، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین این دو پدیده بوده است.


[1]Batson
[2]Hare
[3]Davis
[4]Eisenberg & Strayer
[5]Hoffman
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...