کد مقاله #54 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Study on the Integrated Operation and the Development of Smart Water Grid Monitoring Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی عملیات یکپارچه و توسعه سیستم های هوشمند نظارت شبکه آب
تعداد صفحات فارسی:
3 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
15,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده:تغییرات اخیر در پارادایم مدیریت منابع آبی و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیزمند فن آوری های مدیریت عملیات یکپارچه مبتنی بر بستر است که دارای رویکرد چند بعدی ارتباطات دو طرفه است. برای آماده شدن در جهت چنین تغییراتی پارادایم، تحقیق در مورد شبکه هوشمند آب که مدیریت هوشمند آب است و مدیریت منابع آبی را با ICTترکیب می کند، در حال افزایش است. این مقاله، چارچوبی با استفاده از مولفه های انواع مختلف ماژول های برنامه برای ایجاد یک مدیریت هوشمند آبی با سیستم عملیاتی یکپارچه  مناسب برای شبکه هوشمند آبی ارائه می دهد، و محیط توسعه سیستم و طرح پیاده سازی سیستم عملیاتی یکپارچه برای استفاده از چارچوب  بستر اصلی را پیشنهاد می دهد .
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...