کد مقاله #53 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Study and Application on Machine Learning of Artificial Intellligence
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه و کاربرد یادگیری ماشینی هوش مصنوعی
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده:این مقاله مفهوم، استراتژی اصلی یادگیری ماشین و همچنین ساختار اصلی سیستم یادگیری ماشین را بررسی می کند. به وسیله ی ترکیب چند ایده پایه استراتژی های اصلی، تلاش های زیادی در ارائه چندین روش یادگیری ماشین، مانند یادگیری طوطی وار، یادگیری مبتنی بر توضیح، یادگیری از آموزش، یادگیری توسط استنتاج، آموزش توسط قیاس و یادگیری استقرایی، و غیره صورت گرفته است. در عین حال، مقایسه و تجزیه و تحلیلی بر اسا مزایا و معایب مربوطه شان انجام شده است. در پایان مقاله، هدف پژوهش یادگیری ماشینی را مطرح  و به روند توسعه اش را اشاره می کند. یادگیری ماشین یک روش اصلی است که کامپیوتر را قادر به داشتن هوش می سازد. کاربرد اش که عمدتا از روش استقرا و سنتز، به جای کاهش استفاده می کند، اکنون به زمینه های هوش مصنوعی زیادی دست یافته است. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...