کد مقاله #52 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
A steel frame connection: I-beam to SHS column via bolted T-stub
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
اتصال قاب فولادی: تیر I شکل به ستون با مقطع مربعی تو خالی از طریق اتصال پیچی سپری
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
چکیده فارسی:
این مقاله نتایج یک مطالعه تجربی بر روی عملکرد یک اتصال بین تیر I  شکل و ستون با مقطع مربعی تو خالی (SHS) که توسط نویسندگان این مقاله انجام شده است را ارئه می­دهد. در پرتو برنامه های کاربردی عملی و اقتصادی پیچ­کاری در کارگاه و حمل و نقل ستون­ها بدون صدمه دیدن آن­ها با عدم انجام عملیات در بدنه بیرونی آن­ها، یک نوع اتصال مناسب متشکل از المان های اتصال سپری (T-stub) مورد بررسی قرار گرفت. این المان های اتصال با پیچ­های تا حدودی رزوه شده بلند به ستون SHS  پیچ شدند. برای مشاهده عملکرد اتصال  مورد نظر، چهار نمونه اتصال سپری تیر به ستون در مقیاس واقعی تحت بارگذاری یکنواخت و چرخه ای در دو گروه مورد آزمایش قرار گرفت. به عنوان یک پارامتر، در گروه دوم، جداره عقبی ستون­ها در ناحیه اتصال با ورق های تقویتی تقویت شد. نتایج در قالب رابطه لنگر-چرخش و ظرفیت اتلاف انرژی ارائه شده است. کلیه نمونه ها به سطح بار پلاستیک تیر در سطوح بالای تغیر شکل رسیدند. تقویت ستون های SHSبا ورق تقویتی در جداره عقبی، افزاش در مقاومت و سختی اولیه اما کاهش در ظرفیت اتلاف انرژی در اتصال را موجب شد. با توجه به عملکرد چرخه ای کلی، هر دو اتصال چرخش پلاستیک بالا در سطح مقاومت کافی با ظرفیت اتلاف انرژی قابل قبول داشتند. و به تبع آن برای استفاده به عنوان اتصال نیمه صلب با مقاومت نسبی در قابهای فولادی ساده مهاربندی شده در مناطق لرزه ای و قابهای فولادی مهار نشده در مناطق با فعالیت لرزه ای کمتر، مناسب هستند. آزمون اضافی مولفه های جهت درک بهتر رفتار اجزای مقطع تو خالی در خمش و تلاش برای طراحی پارامتر های مدل سازی اجزا انجام شد. تاثیر فاصله پیچ های یک ردیف از هم و فاصله ردیف­های آن­ها از هم  بر مقاومت مقطع مربعی تو خالی در خمش مورد آزمایش قرار گرفت. همان طور که انتظار می­رفت هنگامی که پیچ ها به جداره نزدیک تر بودند مقاومت افزایش پیدا کرد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...