کد مقاله #51 زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Comprehensive evaluation method for tidal current power generation device
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
شیوه ارزیابی جامع برای دستگاه تولید برق از طریق جزر و مدجاری
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده:انواع مختلفی از دستگاه تولید برق از طریق جزر و مد جاریوجود دارد و لازم است ارزیابی جامعی درباره دستگاه های تولید برق از طریق جزر و مد جاری به منظور ارائه مرجع ارزشمند برای بهبود شاخص های عملکردشان فراهم گردد. بر اساس تجزیه و تحلیل از دستگاه های تولید برق از طریق جزر و مدجاری شاخص های عملکرد، مدل سلسله مراتبی برای ارزیابی جامع عملکرد دستگاه در این این مقاله ارائه گشته است. از طریق  یکدست کردن  عناصر ماتریس عضویت بر اساس مدل جامع ارزیابی فازی، تمام مقادیر عناصر ماتریس که در طیفی از 0.0 تا 1.0 قرار دارند، از این رو پیچیدگی محاسبات کاهش یافته است. شباهت بردار برای تعیین کارشناس وزن استفاده می­شود که منعکس کننده دانش و تجربه کارشناسان است. در این مقاله یک روش بهبود یافته برای تجزیه و تحلیل همبستگی، و محاسبه جامع مقدار وزن و نتایج ارزیابی نهایی دستگاه فعلی تولید برق از طریق جزر و مد ارائه می­شود. روش ارائه اعتبار ارزیابی را بهبود می بخشد. در پایان، داده های اندازه گیری دو واحد از دستگاه های تولید برق از طریق جزر و مد جاری در این مقاله مورد بررسی، و اثربخشی ارائه روش تایید شده است.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...