کد مقاله #49 زمینه: معماری
عنوان انگلیسی:
Fractal Geometry and Architecture Design: Case Study Review
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
هندسه فراکتال و طراحی معماری : مرور مطالعات موردی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
75,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده : ایده ساختمان های هماهنگ با طبیعت را می توان تا زمان های کهن رد گیری کرد. نگرانی های فزاینده در مورد ساختمان های بر محور دوام ، چالش های جدیدی پیش روی طراحی معماری ساختمان گذاشته است و خواستار پاسخ های طراحی نوین است. طراحی با دوام ، هندسه های انسانی را با هندسه های طبیعی تلفیق و متوازن می کند: بنابراین به زبان طبیعت ، عجیب نیست که فرض را بر این بگیریم که هندسه فراکتال می تواند نقشی جدید در گسترش طراحی معماری زیبایی شناسانه و با دوام داشته باشد. این مقاله توصیفی است خلاصه وار از نظریه هندسه فراکتال و وضعیت فعلی آن ، و پیشرفت های اخیر از طریق مرور روشنگرانه برخی مطالعات موردی در رابطه با طراحی معماری است که پلی است میان هندسه فراکتال و طراحی معماری.
واژگان کلیدی : هندسه فراکتال ، طراحی معماری ، دوام.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...