کد مقاله #46 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Using Vector Space Model in Question Answering System
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از مدل فضای برداری در سیستم جوابدهی سوال
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:
سیستم جوابدهی سوال، یک سیستم بازیابی اطلاعاتی است که پاسخ مورد انتظار، به طور مستقیم از سیستم خواسته شده، به جای اینکه مجموعه ای از منابع که ممکن است در برگیرنده پاسخ باشد جواب را، از سیستم خواسته شده است. موضوع این تحقیق برای ارائه دانش و بازیابی جواب برای یک پرسش ایجاد شده با استفاده از مدل فضای برداری است. درحالیکه برخی مکانیسم ها مانند n-gram، پاسخ الگو گرداننده و تبدیل بزرگشت پذیردر سیستم پاسخ دهی سوالات توسعه یافته اند، تلاش برای استفاده از مدل بردار فضایی هدایت شده است. جستجو با دانش بر پایه اندازه گیری شباهت ها مقایسه خواهد گردید. نمونه اطلاعاتی برای تست نمودن مدل، از دو وزیر از اندونزی آمده است. آنها، وزیر آموزش و فرهنگ و وزیر گردشگری و فرهنگ اقتصاد خلاق است. در قسمت تجربی، 150 سئوال به سیستم داده شده است. هر کلمه سوال، 22 سوال را داده است. آزمایشات 662/0 فراخوانی، 548/0 دقت و 580/0 اندازه گیری Fرا می دهند. اما متاسفانه نیاز به حدود 29 ثانیه بصورت میانگین است تا پاسخ به کاربر داده شود.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...