کد مقاله #4 زمینه: علوم پایه
عنوان انگلیسی:
Integration of AHP-TOPSIS method for prioritizing the solutions of reverse logistics adoption to ove
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
یکپارچه سازی سازی روش AHP-TOPSISجهت اتخاذ اولویت بندی معکوس برای غلبه بر موانع، در محیط زیستی تیره
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
135,000 ريال
چکیده فارسی:
مقدمه:تمرین در زمینه تدارکات معکوس توجهی را به سمت اکولوژی صنعتی ، اجرای قانون ، و همیاری شهروندی مستلزم می کند . اما حضور موانع باعث ایجاد مشکل در پیاده سازی تدارکات معکوس می گردد ( RL).به منظور غلبه بر این موانع استراتژی های قوی و منعطف لازم است . این مقاله کمکی را در راستای رتبه بندی و شناسایی دلایل اتخاذ تدارکات معکوس در صنعت الکترونیک به منظور مقابله با موانع آن ارائه می دهد . و کمک شایانی را در راستای اندیشیدن به دلایل محکم استراتژی های توسعه مند در زمینه جابجایی آن در ابتدا فراهم
 می آورد . این مقاله ،روش شناسی را بر مبنای فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) ارائه می دهد و تکنیک های آن به منظور رسیدن به عملکردهایی متشابه با دلایل ایده آل
( TOPSIS) و به منظور شناسایی و اتخاذ رتبه بندی و راه حل های (RL)  و همچنین برای مقابله با موانع رودرور با ایجاد این روش کاربرد دارد. EHPدر واقع به عنوان شاخصی برای مقایسه دو به دو و در نهایت رتبه بندی نهایی راه حل های RLاست که از طریق TOPSISهای مبهم ایجاد گردیده است . دیدی تجربی در صنعت الکترونیک در کشور هندوستان بر مبنای تشریح استفاده از این روش های پیشنهادی  استوار است . این روش پیشنهادی به تصمیم های دقیق ، کارامدتر و موثرتر اشاره دارد که ابزار و امکانات را نیز همراه با خود در جهت جایگزینی گام به گام این راه حل ها ودر نظر گرفتن زیست محیطی تیره (مبهم) پیش می برد . ارزشیابی نهایی این حساسیت ها نیز به منظور تشریح قدرتمند این روش ها تشکیل گردیده(جامعه مهندسین تولید2015 چاپ شده توسط( ELSEVIER LTD) با حقوق محفوظ)
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...