کد مقاله #34 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Characterizing spot price dynamics in public cloud environments
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی خصوصیات دینامیک های قیمت مکانی در محیط های ابری عمومی
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
135,000 ريال
چکیده فارسی:
درخواست بالا برای استفاده از منابع ابری عمومی منجر به سبک و سنگین کردن کاربر بین قیمت, کارایی و اخیرا قابلیت اطمینان این منابع گردیده است. نمونه­های مکانی (spot instances) آمازون گزینه رقابتی مناقصه­ای برای کاربران منابع ابری عمومی ایجاد کرده­اند در حالی که خدمات قابل اطمینانی ارائه نمي­دهند. به طور کلی باور بر این است که نمونه­های مکانی هزینه­های مالی کاربر را می کاهند اما به نظر می­رسد تا کنون خصوصیات آنها بررسی و گزارش نشده­اند. ما معتقدیم بررسی خصوصیات نمونه­های مکانی در طراحی الگوریتم­های زمانبندی تصادفی و مکانیزم­های مقاوم در برابر خطا در محیط­های ابری عمومی در بازار مکانی از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. در این مقاله ما نمونه­های مکانی آمازون EC2در چهار مرکز داده­ای را بر اساس تاریخچه قیمتی آنها طی یک سال به صورت جامع بررسی کرده­ایم. بدین منظور ما تمامی نمونه­های مکانی مختلف را بر اساس قیمت مکان و زمان بین قیمتی (زمان بین تغییر قیمت) بررسی کرده­ایم و دینامیک­های زمانی هزینه مکان را بر اساس ساعت-در-روز و روز-در-هفته تعیین کرده­ایم. علاوه بر این, ما مدل آماری معرفی کرده­ایم که با این دو سری داده بدست آمده تطابق بالایی دارد. نتایج نشان می­دهند که ما قادریم دینامیک­های قیمت مکان و همچنین زمان بین قیمتی برای هر نمونه­ مکانی را بوسیله توزییع ترکیبی گاوسین­ (Gaussian) سه و یا چهار جزئی مدل و پیشبینی کنیم. مدل ارائه شده از طریق شبیه­سازی فراوان صحت بخشیده شده است و نتایج شبیه سازی بیانگر این است که مدل ما تحت شرایط کاری واقعی از درجه اطمینان مناسبی برخوردار می­باشد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...