کد مقاله #32 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Challenges of Enterprise Resource Planning implementation in Iran large organizations
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
چالش های پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان های بزرگ ایران
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
115,000 ريال
چکیده فارسی:
یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، یک سیستم مدیریت کسب و کار کاملا یکپارچه است که زمینه­های عملکردی یک شرکت مانند حمل و نقل ، تولید، امور مالی، حسابداری و منابع انسانی را پوشش می­دهد. پیاده­سازی این سیستم یک گزاره دشوار و با هزینه بالا است که تقاضای فوق العاده ای برای زمان شرکت ها و منابع ایجاد می­کند. بسیاری از پیاده سازی­های ERPبه عنوان شکست­خوره طبقه بندی شده اند زیرا آن­ها به اهداف از پیش تعیین شرکت های بزرگ دست پیدا نکرده­اند. هدف اصلی این پژوهش تعیین مهم ترین چالش های پیاده سازی ERPدر سازمان های بزرگ ایران می­باشد و مطالعه­ی موردی ما مخابرات اصفهان بود. جمعیت این مطالعه شامل 1500 کارمند این سازمان بود که 40 تن از متخصصان و کارکنان به طور تصادفی و یکنواخت به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه و مصاحبه برای جمع آوری داده­ها استفاده کردیم و آنها را با SPSSبا استفاده از یک آزمون tیک نمونه­ای مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. نتیجه این مطالعه نشان می­دهد که مهم ترین چالش های پیاده سازی ERPموانع سازمانی، به ویژه فقدان منابع انسانی با میانگین وزنی 267.33 می­باشد. مسائل مهم بعدی از پیاده سازی ERPعوامل تکنولوژیکی مانند ترکیب نامتعادل در پروژه های تیم و سپس عوامل فردی مانند عدم مشارکت مدیران ارشد با میانگین وزنی 48.8 کم اهمیت­ترین چالش­ها در پیاده سازی ERPمی باشند.
 
کلید واژه ها:
  برنامه ریزی منابع سازمانی؛ پیاده سازی؛ عوامل تکنولوژیکی؛ برنامه ریزی منابع ساخت، ایران
 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...