کد مقاله #27 زمینه: فقه و علوم اسلامی
عنوان انگلیسی:
THE FUNCTION OF ASBAB AL-NUZUL IN QUR'ANIC EXEGESIS
تعداد صفحات انگلیسی:
21 صفحه
عنوان فارسی:
نقش اسباب النزول در تفاسیر قرآنی
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
چکیده فارسی:
در اثر جان ونسبروگ با نام منابع و شیوه های تفسیر کتب مقدس،  چندین نظریه درباره ی موضوعی که به عنوان اسباب النزول یا علل وحی شناخته می­­شود، مطرح شده است؛ دیدگاه کلی ونسبروگ دیدگاهی است که (به صورت نقادانه) از السیوتی گرفته شده است و می­گوید منبع اولیه ی مطالب اسباب در آثاری است که به منظور گرفتن قانون از متن قرآن اختصاص یافته اند که آثار هلاخایی از آن جمله­اند.. وی چنین مطرح کرد که همان طور که در حقادی یا روایات تفسیر  همانند مقاتل، مطالب اسباب "تصادفی" است زیرا همان طور که گزارش های روایت اسباب مانند قصه عمل می کنند، آنچه که ونسبرگ آن را به عنوان "نقش ضروری" می بیند، یعنی ایجاد یک رویدادنگاری از وحی، را برآورده نمی ­کند. هدف این تحقیق بررسی تخصصی این نقش اسباب در تقاسیر است: تا سوالی نسبتا روشن دراین باره مطرح کنیم که چه روایاتی از اسباب برای اجرا طراحی شده اند؟ آیا آنها تاریخ را می سازند یا تفاسیر؟ آیا تفسیر حقادی یا هلاخایی است؟ باید به این سوال هم از طریق تحلیل مستقیم ادبی روایات و هم از طریق نگاه بر استفاده ی مطالب در متون تفسیر پاسخ داد. سوالاتی که در این زمینه می توان مطرح کرد عبارتند از: چرا در متن اثری مانند اثر الطبری به مطالب اسباب نزول استناد شده است؟ مفسر از این کار چه مقصودی داشته است؟ وی در طلب انجام چه کاری بود است؟ پس از استناد به مطالب با آنها چه کاری کرده است؟
چهارچوب تحلیل در این بررسی، تفاسیر قرآن نوشته ی نویسندگان سنی به زبان عربی است و شامل اوایل (همان قبل قرن ششم هجری) دوره ای می شود که اساسا فنون تفسیر نسبتا غیرپیچیده و نامنظم بودند. تفاسیر بررسی شده شامل انواع اولیه ی روایت حقادی بودند: مقاتل، الکلبی دروغین، صوفین الطواری، مجاهد، عبدالرزاق، الطبری، الوحیدی، آثار احکام قانونی هلاخایی، دوباره مقاتل الجساس، ابن العربی و القرطبی، و متون نسخ النحاس، هیبات الله، البغدادی و مکی الغیاثی. دلیلی انتخاب این سه ژانر فرعی تفسیر برای بررسی بدنه آن این است که آنها در متن بحث های قبلی مربوط به نقش اسباب النزول در تفسیر مانند در آثار اخیر ونسبروگ، مطالعات قرآنی و فضای فرقه ایمطرح شده اند و همچنین در بحث هایی با همین موضوع توسط الزرکاشی و السیوتی نشان داده شده اند. همچنین هدف از استفاده ی این متن ها تمرکز بر این سوال است: چرا به مطالب اسباب نزول در این متون استناد شده است؟ نتایج بدست آمده باید درکی از فنون تفسیر یا شیوه ی تفسیر ادبی به کار رفته در این تفاسیر را مهیا کند.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...