کد مقاله #25 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Ranking of DMUs by using TOPSIS and different ranking mo dels in DEA
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
رتبه بندی DMUها با استفاده از TOPIS و مدل های متفاوت رتبه بندی در DEA
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
چکیده فارسی:
با توجه به لزوم رتبه­بندی واحدهای کارآمد، مدل­های مختلف تحلیل پوششی داده­ها (DEA) معرفی می­شوند. هر یک از مدل­های موجود مزایایی دارند و از جنبه­های خاصی با رتبه­بندی واحدهای کارآمد سروکار دارند. اما، هیچ مدلی وجود ندارد که همۀ این مزایا را به طور یکجا داشته باشد. هدف این مقاله ارائۀ یک مدل رتبه­بندی جدید است که بتواند، تا حد وسیع­تری، مزایای مدل­های متنوع رتبه­بندی را ترکیب کند. در انجام این امر یک تکنیک تصمیم­گیری چندمعیاری (MCDM) به کار می­رود. برای تشریح مدل ارائه شده کاربردی از این مدل در سیستم بانکداری ارائه می­شود.
کلیدواژه­ها: تحلیل پوشش داده­ها؛ رتبه­بندی؛ تصمیم­گیری چندمعیاری؛ TOPSIS.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...