کد مقاله #22 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Gender policies and advertising and marketing practices that affect women’s health
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
سیاست های جنسیتی و اعمال تبلیغاتی و بازاریابی که بر سلامت زنان موثر می باشند
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:
سه مقاله حاصل از این تز دکتری براساس ساخت اجتماعی واقعیت از طریق تحلیل اطلاع رسانی های مرتبط با مسئله سلامت می باشد. ما برای مشخص نمودن اینکه آیا اطلاع رسانی پارلمانی، سازمانی و رسانه ها گرایش ها ویا کلیشه های جنسیتی ایجاد، انتقال و ادامه می دهند، که می تواند بر سلامت افراد، با تمرکز ویژه بر زنان، تاثیر داشته باشد، به بررسی محتوی این سه منبع پرداختیم.
هدف: برای تحلیل تصمیم گیری و خلق اعمال و سیاست های آگاهی جنسیتی که بر سلامت زنان موثر می باشند: (1) بحث های سیاسی در خصوص سقط جنین، (2) کمپین های ارتقا آگاهی جنسیتی و کارهای آموزشی و (3) استراتژی های تبلیغات دارویی.
طراحی:روش های کیفی و کمی به خدمت گرفته شدند و تحقیق شامل مطالعات مشاهده ای و سیستماتیک بود. برای بکارگیری دیدگاه جنسیتی، ما از سطح مشاهده جنسیتی که توسط S. Hardingپیشنهاد شده بود استفاده کردیم که بیان داشت: (1) جنسیت اساس نرم های اجتماعی و (2) جنسیت یکی از سازمان دهندگان ساختار اجتماعی می باشد.
نتایج:60 درصد از لایحه های مرتبط با سقط جنین در پارلمان اسپانیایی معرفی و اجرایی گردید و توسط گروه های حامی زنان رهبری شدند. 79 درصد از اقدامات سازمانی ارتقاء تساوی آگاهی را هدف قرار دادند و در اشکال آموزشی بودند، درحالی که تبلیغات غیرمعمول تنها 6 درصد را به خود اختصاص داده بود. هر دو کارها بر تساوی شغلی تمرکز داشتند و کارهای بسیار اندکی مسائلی چون مسئولیت مشترک یا سیاست عمومی را مخاطب قرار داد. درخصوص تبلیغات دارویی، مشابه نقش های سنتی جنسیتی مرد-زن در فاصله زمانی بین 1975 تا 2005، استفاده شد. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...