کد مقاله #211 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Massive MIMO for Maximal Spectral Efficiency: How Many Users and Pilots Should Be Allocated?
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
مایموی (چند ورودی-چندخروجی) بزرگ برای حداکثر بهره¬وری طیفی چند کاربر و پیلوت باید اختصاص داده شود
تعداد صفحات فارسی:
47 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
چکیده فارسی:

مایموی  بزرگ، روشی امیدبخش برای افزایش بهره¬وری طیفی (SE) در شبکه¬های سلولی است،‌ که با گسترش ردیف¬ها توسط صدها و هزاران المان فعال در ایستگاه¬های مبنا و اجرای پردازش دستگاه گیرنده-فرستنده منسجم صورت می¬گیرد. یک قاعده سرانگشتی این است که این سیستم¬ها باید ترتیبی از مقادیر بیشتر آنتن M را که کاربران برنامه¬ریزی¬شده K به خاطر نزدیک به متعامد بودن کانال¬های کاربران وقتی که  ، محتمل است، داشته باشند. اگرچه اثبات نشده است که این قاعده سرانگشتی حقیقتاً SE را حداکثر می¬سازد. در این مقاله، چگونگی تعداد بهینه کاربران برنامه¬ریزی¬شده  وابسته به M و دیگر پارامترهای سیستم، مورد تحلیل قرار می¬گیرد. بدین منظور، عبارات جدید SE برای توانمندسازی کافی تحلیل سطح سیستم با کنترل قدرت، استفاده مجدد از پیلوت اختیاری و موقعیت¬های تصادفی کاربر نتیجه گرفته می¬شوند. مقدار   به صورت M بزرگ، در هنگامی که مشابهات برای نشان دادن آنچه که در M محدود روی می¬دهد، استفاده می-شوند، در حالت¬های مختلف تداخل، با عوامل مختلف استفاده مجدد پیلوت و برای طرح¬های مختلف پردازش به شکل نزدیکی نتیجه گرفته می¬شوند، تا نصف سد ارتباطی باید به پیلوت¬ها اختصاص داده شود و   بهینه در بیشتر موارد ارتباط عملی کمتر از ۱۰ است. به طرز جالبی،   عمیقاً به طرح پردازش بستگی دارد و به این ترتیب، برای مقایسه با طرح¬های مختلف با استفاده از همان K غیرمنصفانه است.

فهرست شاخص- مختصات چند نقطه¬ای، مایموی بزرگ، چندسلولی، آلایش پیلوت، بهره¬وری طیفی، برنامه-ریزی کاربر.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...