کد مقاله #208 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
EXPERIMENTAL STUDY OF ENERGY DISSIPATION OVER STEPPED GABION SPILLWAYS WITH LOW HEIGHTS
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی جریان از روی سرریز گابیونی پله ای با ارتفاع های کم
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
سرریزهاي گابیونی پله­اي[1] کاربردهاي زیادي در ساختمان سدها[2]، مهندسی رودخانه[3] و حفاظت خاك[4] دارند. این نوع سرریزها از انعطاف زیادتري نسبت به نوع صلب(نفوذناپذیر)[5] آن برخوردار بوده و در مقابل بارهاي ناشی از فشار آب مقاوم و پایدار هستند. استهلاك انرژي جریان[6] از روي چنین سازه­اي به علت وجود جریان درونگذر[7] و روگذر[8] پله­ها زیاد بوده و لذا هزینه­هاي ساخت حوضچه آرامش[9] کاهش می­یابد. بررسی هیدرولیکی عبور جریان از روي پله­ها و نیز محیط متخلخل درون سازه گابیونی پله­ای و محاسبه افت انرژي از اهداف این پژوهش می­باشند. براي این منظور 8 مدل فیزیکی از سرریز گابیونی پله­اي با 3 تخلخل[10] مختلف(38، 40 و 42 درصد) و شیب هاي 1:1 و 1:2 (V:H) ساخته شد. براي بررسی نفوذپذیري پله­ها در افت انرژي، وجه افقی و عمودي پله­ها توسط ورق آهنی نفوذ ناپذیر گردید. نتایج نشان می­دهند که در دبی­هاي بالا[11] که رژیم جریان غیر ریزشی یا شبه صاف اتفاق میافتد، استهلاك انرژي[12] در سرریز گابیونی[13] نفوذپذیر بیشتر از سرریزهای با دیواره عمودی و افقی نفوذناپذیر است که این مورد باید در طراحی مد نظر قرار گیرد.  استهلاك انرژي در سرریز داراي پله­هاي نفوذ ناپذیر [14]در دبی های کم بیشتر از سرریز­ با کف افقی نفوذناپذیر[15] است. افزایش تخلخل از 38 تا 42 درصد موجب افزایش استهلاك انرژي گردید، اما این تاثیر در دبی­های بالاتر جزئی بوده است. همچنین با کاهش شیب از1:1 به 1:2 بر میزان استهلاك انرژي افزوده شد.
واژه­هايکلیدي:استهلاكانرژيجریان،تخلخل،سرریزگابیونیپله­اي،شیبسرریز


[1] Stepped gabion spillways
[2] Dam structures
[3] River engineering
[4] Soil conservation
[5] Rigid
[6] Energy dissipation
[7] Through-flow
[8] Over-flow
[9] Stilling basins
[10] Porosity
[11] Discharges
[12] Energy dissipation
[13] Gabion spillways
[14] Impervious stepped spillways
[15] Impervious horizontal faces 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...