کد مقاله #205 زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Ownership, Capital Structure and Financing Decision: Evidence from the UK
تعداد صفحات انگلیسی:
44 صفحه
عنوان فارسی:
مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیم گیری مالی: شواهدی از بریتانیا
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
250,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
این مقاله بررسی می‌کند که مغایرت و اختلاف سازمان در ساختار مالکیت تا چه حد میزان قدرت شرکت و تصمیمات مالی خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، که به این منظور از نمونه جهانی شرکت‌های بریتانیا از سال 1998 تا 2012 استفاده می‌کنیم. ما از دو مقیاس متمایز برای به دست آوردن ساختار مالکیت استفاده کردیم، که اشتراک مدیریتی مالکیت (MSO) و مالکیت نهادی هستند. نتایج تجربی ما رابطه غیر یکنواختی بین MSOو میزان بدهی نشان می‌دهد، که از دو تئوری متضاد حمایت می‌کند: تئوری میزان سود و فرضیه جبهه‌گیری مدیریت. با این وجود، مالکیت نهادی در رابطه با میزان اهرم شرکت مثبت است. نتایج ما هم‌چنین نشان می‌دهد شرکت‌هایی با MSOمتمرکز اهرم خود را با افزایش احتمال توزیع سهام بر اوراق قرضه کاهش می‌دهد، که اثر تقویتی در طول دوره بازار داغ دارد.
کلمات کلیدی: مالکیت، ساختار سرمایه، ارزش بازار، صدور امنیتی، تئوری نمایندگی.
1 مقدمه
در اداره شرکت، ساختار مالکیت ابزار بسیار مهمی در کاهش مشکلات سازمان دارد. پژوهش‌های قبلی (به عنوان مثال، اندرسون و همکاران، 2003؛. مورک و همکارانش، 1988) شواهدی ارائه می‌دهند که مغایرت و اختلاف آژانس در ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت تاثیر دارد، اما تنها تعداد انگشت شماری از مطالعات نگاهی به چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر ساختار سرمایه شرکت با در نظر گرفتن مشکلات سازمان دارند. این مقاله بررسی می‌کند که مغایرت و اختلاف سازمان در ساختار مالکیت تا چه حد میزان اهرم شرکت و تصمیمات مالی خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، که به این منظور از نمونه جهانی شرکت‌های بریتانیا از سال 1998 تا 2012 استفاده می‌کند.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...