کد مقاله #203 زمینه: محیط زیست
عنوان انگلیسی:
Study on Risk Zoning Technology of Major Environmental Risk
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی تکنولوژی محدوده بندی ریسک برای خطرات عمده ی زیست محیطی
تعداد صفحات فارسی:
5 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
به دلیل ویژگی های ذاتی شهرستانها، از جمله تراکم بالای جمعیت، ترافیک پیچیده، منابع آلودگی های متعدد، و غیره، انجام پهنه بندی ریسک زیست محیطی در مقیاس شهری بسیار مهم شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل وضعیت پژوهش های حاضر از ارزیابی منطقه ای خطر زیست محیطی و منطقه بندی خطر زیست محیطی، این مقاله، سیستمی شاخص و مدلی کمی برای پهنه بندی خطر زیست محیطی ساخته است که برای مقیاس شهری مناسب بوده و AHPرا مناسب با وزن شاخص ها و روش های ارزیابی جامع برای محاسبه مقادیر شاخص های ریسک جامع اعمال می نماید. سپس با اعمال این روش در شانگهای، و با استفاده از تابع خوشه بندی نرم افزار SPSSو تجسم سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه کمی منطقه بندی خطر در شانگهای به دست آمده است. نتایج این پژوهش می تواند مرجعی را برای مدیریت خطر زیست محیطی در شانگهای فراهم کند.
 
1. مقدمه
با توسعه سریع اقتصاد اجتماعی و شتاب فزاینده ی شهرنشینی، برخی ویژگی های مشترک در شهرستانهای بزرگ چین (مانند پکن، شانگهای، گوانگژو و تیانجین) وجود دارد: تراکم جمعیت بالا؛ تراکم صنعتی و تعدد صنایع پتروشیمی؛ حمل و نقل توسعه یافته و بسیاری منابع خطرناک متحرک؛ سیستم های ایمنی عمومی آسیب پذیر شهری؛ انواع خطر بالقوه و محدوده ی تاثیر وسیع؛ نیاز به واکنش سریع و دقیق در شرایط اضطراری و تصمیم گیری اضطراری پس از حادثه، و غیره. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...