کد مقاله #202 زمینه: نساجی
عنوان انگلیسی:
dsorption of methylene blue onto bamboo-based activated carbon: Kinetics and equilibrium studies
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
جذب سطحی متیلن بلو بر روی کربن فعال تهیه شده از بامبو : سینتیک و مطالعات تعادلی
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
 چکیده
بامبو، یک منبع طبیعی فراوان و ارزان در مالزی است که از آن برای تهیه کربن فعال توسط فعالسازی فیزیکی و شیمیایی با پتاس (KOH) و دی اکسیدکربن(CO2) به عنوان عوامل فعالسازی در دمای 850 درجه سانتیگراد در مدت زمان 2 ساعت به کاربرده می­شود. تعادل و سینتیک جذب سطحی رنگزای متیلن بلو بر روی کربن در دمای 30 درجه سانتیگراد مورد ارزیابی قرارگرفت. ایزوترم جذب سطحی متیلن بلو(MB) بر روی کربن فعال تعیین شده و با معادلات ایزوترم شناخته شده ارتباط داده شده است. داده­های تعادلی برای جذب سطحی متیلن بلو به خوبی با معادله لانگمویر، و حداکثر جذب سطحی تک­لایه­ای 454.2 میلی­گرم بر گرم، انطباق داده­شده­اند. دو مدل سینتیک ساده شامل معادله شبه مرتبة اول و معادله شبه مرتبة دوم برای فراهم­کردن فرآیندهای جذب سطحی انتخاب شدند. جذب­سطحی متیلن بلو می­تواند با معادلة شبه مرتبة دوم به بهترین وجه توصیف شود. پارامترهای سینتیک این مدل برازش بهترین محاسبه شده و مورد بحث و بررسی قرارگرفته­اند.
کلیدواژگان: کربن فعال؛ بامبو؛ متیلن بلو؛ ایزوترم؛ سینتیک
 
 
 
 
 
 
 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...