کد مقاله #200 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Fuzzy identification of T-S model for beam stability control for electron gun ∗
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی فازی مدل T-S برای کنترل پایداری اشعه ی تفنگ های الکترونی
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
در این مقاله، کنترل فازی پیشنهادی تاکاگی سوگنو (T-S) برای ایجاد ثبات در پرتو خروجی شتاب دهنده ها ارائه شده است. برای مدل سازی سیستم غیر خطی، ما یک الگوریتم بهینه سازی ترکیبی بر اساس مدل کوانتومی الهام گرفته از تکامل تفاضلی و الگوریتم ژنتیک ارائه نموده ایم. بر اساس مدل T-Sمشخص، حالت بازخورد مربوط به کنترل کننده های فازی طراحی شده است. این روش به سیستم تفنگ الکترونی LaB6در شتاب دهنده ی اشعه های صنعتی اعمال گردیده و نتایج شبیه سازی نشان دهنده ی اثربخشی آن است.
 
I. مقدمه
سیستم های کنترل غیر خطی بر اساس مدل فازی T-Sتوجه زیادی جلب نموده است. این یک راه حل قدرتمند برای کنترل سیستم های واقعی دارای غیر خطی بودن قوی یا درجه بالایی از عدم اطمینان فراهم می کند. این استراتژی کنترل مبتنی بر مدل در صنایع تولید، مواد شیمیایی، مهندسی هوا فضا، و غیره اعمال می شود.
در این مقاله، روش کنترل فازی T-Sبه منظور کنترل پایداری پرتو شتاب دهنده های الکترونی ولتاژ بالا برای پردازش تابش معرفی شده است. ثبات پرتو الکترونی یک پارامتر بسیار مهم شتاب دهنده است. عواملی که باعث بی ثباتی عملیات شتاب دهنده شامل فرسودگی منبع قدرت، تنوع خلاء، ثبات ولتاژ رشته ای، تداخل الکترومغناطیسی، و غیره برای یک اشعه پرتو الکترونیکی، تثبیت کننده ی پرتو توسط یک سیستم کنترل تفنگ الکترونی هستند که برای جبران تغییرات پرتو با تغییر ولتاژ شبکه با کاتد استفاده می شوند. تفنگ الکترونی از ویژگی های غیر خطی، متغیر با زمان و اینرسی بزرگ برخوردار است، بنابراین یک کنترل کننده PIDسنتی (کنترل متناسب انتگرال مشتق) برای کار رضایت بخش نیست. کنترل فازی T-S، که کنترلی هوشمندانه با توانایی های زیاد تطبیقی می باشد، برای چنین سیستم های پیچیده غیر خطی مناسب است. با استفاده از داده های ورودی-خروجی، ما می توانیم یک مدل فازی سیستم در قالب یک مجموعه از قوانین فازی به دست آوریم. هر قانون به عنوان یک مدل خطی محلی است، از این رو به راحتی در طراحی کنترل بازخورد و تجزیه و تحلیل ثبات کلی سیستم حلقه بسته در نظر گرفته می شود.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...