کد مقاله #195 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Particle-filtering-based estimation of maximum available power state in Lithium-Ion batteries
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
برآورد فیلترینگ مبتنی بر ذرات حالت حداکثر قدرت در باتری های لیتیوم یون
تعداد صفحات فارسی:
31 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
سیستم های ذخیره انرژی باتری (BESS) برای کاربردهای مربوط به ریز شبکه ها و وسایل نقلیه الکتریکی مهم هستند. اگر BESSبه عنوان منبع اصلی انرژی استفاده شود، پس لازم است شامل روش های کافی برای برآورد متغیرهای مهم مانند حالت شارژ (SOC) و وضعیت سلامت (SOH) در طراحی سیستم های مدیریت باتری (BMS) باشد. علاوه بر این، در کاربردهای که در آن باتری ها در معرض بار و نرخ تخلیه بالا می باشند نیز برآورد حالت حداکثر قدرت در دسترس (SoMPA) مطلوب است. در این راستا، این مقاله یک رویکرد جدید برای برآورد SoMPAدر باتری های لیتیوم یون ارائه داده است. این روش یک مشکل بهینه سازی توان باتری را بر اساس یک مدل دینامیکی غیرخطی فرموله کرده است، که در آن راه حل های به دست آمده بصورت توابعی از SoCهستند. در مدل باتری، مقاومت قطبی با استفاده از قوانین فازی که تابعی از SoCو جریان تخلیه (شارژ) مدل سازی شده است. الگوریتم های فیلترینگ ذرات به عنوان یک روش برآورد آنلاین استفاده می شود، عمدتا به دلیل این که این الگوریتم ها تقریب تابع چگالی احتمال SoCو SoMPAرا حتی در مورد منابع غیر گاوسی عدم قطعیت ممکن می سازد. روش پیشنهادی برای تخمین SoMPAبا استفاده از داده های تجربی به دست آمده از راه اندازی آزمایشی طراحی شده برای شارژ و تخلیه باتری های لیتیوم یون اعتبار دارد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...