کد مقاله #194 زمینه: فلسفه
عنوان انگلیسی:
Phenomenal dress! A personal phenomenology of clothing
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
لباس پدیدار! پدیدارشناسی شخصی پوشش
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
هدف اصلی این مقاله آن است که با استفاده از پدیدارشناسی وجود به عنوان امری که در زمان و موجود مشخص می شود (1997)، پیشرفت های پدیدارشناسی مد را با تحلیل رابطه من با پوشش مورد بررسی قرار دهد تا بنیادهای روش شناسانه تحقیق مشخص شود.
اما من معتقدم که در پدیدارشناسی تنها با اتخاذ "دیدگاه های جانبدارانه" و "دانش محقق شده" است  (هاوی 1998:583) که افراد به صورت فردی و در رابهطه ای که با جهان دارند می توانند حقایق بین فاعلی کوچک ولی مهمی را شناسایی کنند.
کلمات کلیدی:پدیدارشناسی، هایدگر، مد، حیثیت میان فاعلی، دانش محقق شده
این مقاله نوعی آزمایش است. این یک آزمون روش شناسانه و صاحب سبک است که می خواهد از طریق صورت و محتوا استدلال خود را تشزیح و تصریح ککند. این یک آزمون شخصی است که مبتنی بر این ایده Donna Haraway (1988:583)است که می گوید تنها دیدگاه های جانبدارانه ما را به دیدگاهی عینی می رسانند پس من می خواهم حیث فاعلی حلولی خود را به عنوان یک محقق حفظ کرده و جنبه های خاص زندگی خود را با توجه به رابطه ای که با پوشش دارم، حذف کنم تا حقایقی مشترک و کوچک بین فاعل ها  پدیدار شوند.
اولین چیزی که این آزمون نشان می دهد کاربردی است که من از ضمایر شخصی دارم، این کاربرد خود دانش آموخته آکادمیک مرا فرایاد می آورد که تلاش می کند تا تمام نشانه های فاعلیت را از متونی که من می نویسم پاک کند. یعنی این کاربرد از ضمایر شخصی ابزاری است که با آن فاعلیت محقق و خواننده را می توان مشهود ساخت، اهمیت ندارد اما فرآیند معرفی دوباره "خویشتن" در نوشته ها –به گونه ای که گویی من هرگز در آنها حضور نداشته ام- فرآیند ناراحت کننده ای است که حساسیت هایی را برای من مشهود می کند که من نمی دانستم آنها را دارم. طی این تلاش ها من دریافتم که در نوشته های خود ارتباط عمیق و تنگاتنگی با "من فکر می کنم"، "من احساس می کنم" و غیره دارم واین واژه ها را به صورت افراطی و بدون نظم بکار برده ام که مشخص کرد من تمایل خاصی دارم به سبک خاصی از نوشتن که آن را پیش بینی کرده بودم.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...