کد مقاله #189 زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
Plant Tissue Culture Media
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
محیط های کشت بافت های گیاهی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
1- مقدمه
رشد مطلوب و ریخت­زایی (مورفوژنز) بافت­های گیاهی بسته به نیازهای تغذیه­ای هر گیاه می­تواند متفاوت باشد. علاوه برا این بافت­های جدا شده از قسمت­های مختلف گیاه، به منظور رشد مطلوب نیازمندی­های متفاوتی را دارند (1). در ابتدا از محلول­های تغذیه­ای مورد استفاده برای کشت گیاه نظیر محیط کشت ریشه سفید و محیط کشت کالوی Gautheretبه عنوان محیط­های کشت گیاهی استفاده می­شد. محیط کشت سفید ریشه بر پایه Uspenskiو محیط کشت Uspenskiجلبک ساخته شده است. اساس محیط کشت Gautheretنیز بر پایه محلول نمکی Knopمی­باشد (2). محیط­های پایه متداول مورد استفاده شامل محیط Murashige and Skoog(MS)(1)، Linsmaier and Skoog (LS)(3)محیط گمبروگ (B5)(4) و محیط Nitsch and Nitsch (NN)(5) می­باشد (5).
2- ترکیبات محیط
تمامی محیط­های کشت بافت­های گیاهی باید واجد تمام یا تعدادی از موارد زیل باشند: درشت­مغذی­ها، ریزمغذی­ها، ویتامین، اسیدهای امینه و یا منبع نیتروژن، منبع کربن، سایر مکمل­های آلی، تنظیم کننده­های رشد و مواد تحکیم کننده. بر اساس مقررات انجمن بین­المللی فیزیولوژی گیاهی، عناصر با غلظت بیش از 5/0 میلی­مول در لیتر به عنوان درشت­مغذی­ها و مواد با غلظت مورد نیاز کمتر از 5/0 میلی­مول در لیتر به عنوان ریزمغذی­ها شناخته می­شوند (6). به این نکته باید توجه داشت که غل-ت مطلوب هر یک از این مواد مغذی برای رشد گیاه، بسته به گونه متفاوت می­باشد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...