کد مقاله #188 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Transformational leadership, job satisfaction, and team performance: A multilevel mediation model of
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
رهبری تحول گرا، رضایت شغلی و عملکرد تیمی: مدلی میانجی گرانه و چند سطحی از اعتماد
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
علیرغم تقاضا برای تمایز عمدی بین سطوح فردی و تیمی تحلیل، پژوهش های رهبری بر اساس نظریه های نشان دهنده ی سطوح مختلف، بسیار کمیاب است. ما به دنبال پر کردن این فاصله با تجزیه و تحلیل روابط بین رهبری تحول گرا، اعتماد به سرپرست و تیم، رضایت شغلی و عملکرد تیم از طریق تجزیه و تحلیل چند سطحی هستیم. نتایج مطرح شده، بر اساس یک نمونه شامل 360 کارمند از 39 تیم دانشگاهی است. رهبری تحول گرایانه به شکل مثبتی با رضایت شغلی پیروانه در فرد و همچنین با سطح تیم مورد تجزیه و تحلیل و با عملکرد تیمی هدف، مرتبط است. رابطه بین ادراک شخصی رهبری تحول گرا و رضایت شغلی سرپرستان، به واسطه ی اعتماد به سرپرست و همچنین اعتماد به تیم می باشد. با این حال، اعتماد به تیم به رابطه بین ادراک تیم از عملکرد رهبری تحول گرا و تیم دلالت نمی کند. پیامدهای این نظریه و پژوهش برای رهبری در سطوح مختلف و همچنین نتایج عملی، در ادامه ی این مقاله بحث شده است.
 
1. مقدمه
امروزه، ساختار عمدتا مبتنی بر تیم سازمان ها، نیاز به رهبری و ایجاد انگیزه از طرف رهبران نه تنها در افراد بلکه در تیم به عنوان یک ساختار کلی دارد (چن، کرکمن، کنفر، آلن و روزن، 2007، ص. 331). تیم های پیشرو، با چالش های متعددی مانند هماهنگی اهداف فردی با یک ماموریت مشترک، مدیریت منابع، ایجاد محیط مثبت اعتماد و حمایت و هماهنگی انتقال اطلاعات و انجام وظیفه، روبرو می باشد (زاکارو، ریتمن، اوهایو، و مارکس، 2001). با این حال، در حالی که دانشمندان تاکید می کنند که "مطالعه رهبری، ذاتا چند سطحی است" (بلیس، هالورسون، و شریزهایم، 2002، ص 4)، پژوهش ها در زمینه ی رهبری از کمبود تمایز نظری و تجربی عمدی بین سطوح تجزیه و تحلیل رنج می برد (یامارینو، دیان، چون، و دانسراو، 2005).
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...