کد مقاله #184 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Information Technology (IT) as An Improvement Tool For Customer Relationship Management (CRM)
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
فن آوری اطلاعات (IT) به عنوان یک ابزار بهبود برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
در این مقاله، سعی شده است تاثیر فن-آوری اطلاعات –به عنوان یک فاکتور کلیدی- از جنبه­ های مختلف برای ایجاد و مدیریت ارتباط مستقیم بین سازمان­ها و مشتریان، ارزیابی گردد. یک چارچوب برای توسعۀ فراساختار مورد نیاز برای ارتباط موثر و پایدار بین مشتری و سازمان ارائه می­شود. سپس، داده­ها جمع­آوری شده و فرایندهای لازم در بخش ارتباط بامشتری سازمان­ها انجام می­گیرند. نتایج شامل ارتباط ارتقا یافته با مشتری، برتری رقابتی پایدار و هزینه­های کاهش یافتۀ سازمان هستند.
کلید واژه­ها: مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، فن­آوری اطلاعات (IT)، کسب و کار
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...