کد مقاله #178 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Using the CMM
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از CMM
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
چکیده فارسی:
CMMیک مجموعه­ای از معیارهای قابل دسترس که خصوصیات سازمان­های نرم­افزار بالغ را توصیف می­کنند بنا می­کند. این معیارها می­توانند توسط سازمان­ها برای بهبود فرایندهای آنها در توسعه و حفظ نرم­افزار، یا توسط دولت یا سازمان­های تجاری برای ارزیابی ریسک­های بستن قرارداد یک پروژۀ نرم­افزاری با یک شرکت خاص مورد استفاده قرار گیرند.
این فصل بر دو روش توسعه یافته با SEIبرای ارزیابی بلوغ اجرای فرایند نرم­افزاری یک سازمان متمرکز است: ارزیابی فرایند نرم­افزار و ارزشیابی قابلیت نرم­افزار.
o       ارزیابی­های فرایند نرم­افزاربرای تعیین موقعی فرایند نرم­افزاری فعلی یک سازمان، تعیین مسائل با اولویت بالای مربوط به فرایند نرم­افزار که یک سازمان با آنها مواجه است، و به دست آوردن حمایت سازمانی برای بهبود فرایند نرم­افزاری به کار می­روند.
o       ارزشیابی­های قابلیت نرم­افزار برای شناسایی پیمانکارانی که برای اجرای کار نرم­افزاری واجدالشرایط هستند با برای نظارت بر موقعیت فرایند نرم­افزارِ استفاده شده در یک اقدام نرم­افزاری موجود به کار برده می­شوند.
این مرور اجمالی به خودی خود برای خوانندگان به منظور انجام یک ارزیابی یا ارزشیابی کافی نیست. هر کسی که بخواهد CMMرا از طریق این روش­ها اعمال کند باید اطلاعات بیشتری دربارۀ آموزش ارزیابی و ارزشیابی درخواست کند. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...