کد مقاله #174 زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
عنوان انگلیسی:
Comparison of different waxes as processing agents for low-density polyethylene
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
مقایسه واکس های مختلف بعنوان عوامل پردازش برای پلی اتیلن با چگالی کم
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:
اثرات سه واکس مختلف بر روی خواص حرارتی و مکانیکی پلی اتیلن با چگالی کم(LDPE) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­ها از مخلوط مذاب در یک همزن Brabenderآماده شدند. خواص حرارتی نمونه­ها با استفاده از کالریمتری روبشی تفاضلی (DSC) و تجزیه و تحلیل وزن­سنجی حرارتی (TGA) تعیین شد. خواص کششی و جریان تمام نمونه­ها تعیین و مقایسه شد. این مشاهدات از نظر تغییرات مورفولوژیکی ممکن مورد بحث گذاشته می­شود هنگامی که واکس با LDPEمخلوط می شود. امتزاج پذیری پلیمر-واکس بر حسب نوع واکس مورد استفاده و مقدار واکس مخلوط شده با پلیمر متفاوت است. این امتزاج پذیری­ها، و مورفولوژی­های همراه، تأثیر قوی بر خواص جریان، ثبات حرارتی و خواص کششی مخلوط مربوطه داشت. بر اساس مشاهدات ما، واکس H1ممکن است به عنوان بهترین عامل برای پردازش LDPEدر نظر گرفته شود. هر دو EnHanceو واکس H1تأثیر مشابهی بر خواص کششی LDPEداشت، اما واکس H1سرعت جریان ذوب را بیش از EnHanceافزایش داد، که به طور ویژه به عنوان یک عامل پردازش پلی اتیلن طراحی شده است. این مخلوط­ها به نظر می­رسید از نظر حرارتی در حضور EnHanceنسبت به واکس H1پایدارتر باشد. اگرچه واکس M3سرعت جریان ذوب را در یک روش مشابه به واکس H1بهبود بخشید، آن فشار منفی قوی بر روی خواص کششی LDPEداشت.
کلمات کلیدی: LDPE، واکسپارافین، عامل پردازش، جریان ذوب، پایداری حرارتی، خواص کششی
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...