کد مقاله #171 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Comparative study on transient stability analysis of wind turbine generator system using different d
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی مقایسه ای تجزیه و تحلیل پایداری گذرای ژنراتورهای توربین های بادی با استفاده از مدل های مختلف ت
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
چکیده فارسی:
بررسی مقایسه ای تجزیه و تحلیل پایداری گذرای ژنراتورهای توربین های بادی با استفاده از مدل های مختلف تسلسل درایو
S.M. Muyeen, Md. Hasan Ali, R. Takahashi, T. Murata, J. Tamura, Y. Tomaki, A. Sakahara and E. Sasano
 
چکیده
تعداد زیادی از ژنراتورهای بادی، در حال اتصال به شبکه های موجود در آینده نزدیک هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل پایداری گذرای سیستم های قدرت، از جمله سیستم های توربین های بادی (WTGS) لازم است. در حال حاضر گزارش شده است که مدل تک جرم یا فشرده از سیستم توربین بادی، برای تجزیه و تحلیل رفتار گذرا در WTGSناکافی است. همچنین گزارش شده است که برای تجزیه و تحلیل دقیق  گذرای WTGS، یک مدل تسلسل درایو شش توده ای، مورد نیاز است. مدل های رده ی کاهش یافته (سه جرم و دو جرم)، نیز تا کنون برای تجزیه و تحلیل رفتار گذرا به تصویب رسیده اند. اما تجزیه و تحلیل پایداری گذرا با استفاده از مدل های تسلسل شش جرم، سه جرم و دو جرم درایو، تا کنون به اندازه کافی در مقالات مورد بررسی واقع نشده اند. نویسندگان تجزیه و تحلیلی را با استفاده از این روش ها انجام داده اند. برای اولین بار، یک روش انتقال دقیق از مدل تسلسل درایو شش جرمی برای مدل دو جرم معرفی شده، که می توان از آن در تجزیه و تحلیل پایداری گذرای شبیه سازی با دقت کافی استفاده کرد. پس از آن، تعیین می شود که کدام مدل تسلسل درایو برای تجزیه و تحلیل پایداری گذرای WTGSمتصل به شبکه مناسب است. تاثیر پارامترهای تسلسل درایو (مانند اینرسی ثابت، ثابت فنر و ثابت میرایی) بر ثبات، با استفاده از انواع ذکر شده در بالا از مدل های تسلسل درایو، مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، انواع مختلف خطاهای متقارن و نامتقارن در سطوح قدرت ژنراتورهای بادی مختلف در شبیه سازی تجزیه و تحلیل با و بدون توجه به ثابت میرایی در مدل های شفت شش جرم، سه جرم و دو جرم، در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج شبیه سازی، می توان نتیجه گرفت که مدل شفت دو جرم برای تجزیه و تحلیل پایداری گذرای WTGSکافی است.
 
 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...