کد مقاله #170 زمینه: کشاورزی و صنایع غذایی
عنوان انگلیسی:
Biodegradation of oxadiazon by a soil isolated Pseudomonas fluorescens strain CG5: Implementation in
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تجزیه زیستی اگزادیازون توسط سودوموناس فلوروسنس سویه CG55 جدا شده از خاک: طراحی یک راکتور از بین برند
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
باکتری تجزیه کننده اگزادیازون، سودوموناس فلوروسنس سویه CG5از خاک­های آلوده کشاورزی جداسازی شده است. سویه CG55قادر به رشد در 10 میلی­گرم اگزادیازون در هر لیتر بوده و منجر به تولید 2/0±18/5  میلی­گرم بایومس پروتئینی در هر مول می­شود. آنالیز GC-MSمتابولیت­های حاصل از کاتابولیسم اگزادیازون حاکی از هالوژنه شدن و تجزیه اگزادیازون و تشکیل یک ماده غیر سمی در مرحله آخر می­باشد و همچنین در روند راکتور بیوفیلم جهت حدف اگزادیازون سلول­ها در اثر جذب بر روی بستری سرامیکی ثابت و بی­حرکت باقی می­مانند. در حدود 72 درصد از اگزادیازون حذف شده و همچنین و حداکثر میزان جذب اختصاصی لایه­های زیرین برابر با 5/0±63/10 میکروگرم/ساعت/میلی­گرم بود. به منظور تفسیر و پیش­بینی رفتار باکتری و نیز مواد آلاینده در سیستم راکتور بیوفیلم، فرمول جدیدی با توجه به ساختار بیوفیلم و خصوصیات مورفولوژیکی طراحی شد.
کلمات کلیدی: اگزادیازون، بیوراکتور، سودوموناس، تجزیه زیستی، بیوفیلم، مدل­های ریاضی.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...