کد مقاله #169 زمینه: کشاورزی و صنایع غذایی
عنوان انگلیسی:
Degradation of oxadiazon in a bioreactor integra ted in the water closed circuit of a plant nursery
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
تجزیه اگزادیازون در یک بیوراکتور یکپارچه در سیستم آب مداربسته در یک مرکز پروش گیاه
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده:
مرکز ذخایر گیاهان زینتی پرورشی هاردی (HONS) از کودآبیاری به منظور توزیع متناسب مواد مغذی در طول دوره پرورشی گیاهان استفاده می­کند. با این حال، چنین تناوبی از آبیاری خطرات ناشی از شسته شدن موادمغذی و علف­کش­ها را افزایش داده و متعاقب آن باعث آلودگی آب­های دفعی می­شود. به همین دلیل استفاده از سیستم­های درمان و پاکسازی آب در محل­های پرورش گیاه لازم و ضروری می­باشد. سلول­های سودوموناس فلوروسنس سویه CG5بر روی یک بستر سرامیکی در داخل بیوراکتور 150 لیتری به منظور تخریب و تجزیه زیستی علف کش اگزادیازون در آب­های چرخشی ثابت شدند. روندهای تراوش و طغیان در داخل بیوراکتور مورد ارزیابی قرار گرفتند. سطح اکسادیازون در نمونه آب با استفاده از روش استخراج فاز جامد و ستون­های C18و کروماتوگرافی گازی همراه با تشخیص بر پایه جذب الکترون مورد اندازه­گیری قرار گرفت. در 58 چرخه تراوش میزان خروجی اگزادیازون تا حد μgl-15 کاهش معنی­داری را نشان داد. علاوه بر این حذف علف­کش­ها در دو دوره متناوب طغیان به مدت 68 ساعت صورت گرفت. همچنین میزان مواد مغذی در آب­های دفعی، در خروجی بیوراکتور برای رشد گیاه کافی و مناسب می­باشد.
کلمات کلیدی: بیوراکتور، پروش گیاه، آب­های دفعی، اگزادیازون، سودوموناس.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...