کد مقاله #161 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
the global growth of private higher education
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
رشد جهانی آموزش عالی خصوصی
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:
مکزیک انتقال سریع در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی خود، تغییر از روستا به شهر، از عدم وجود صنعت به یک کشور صنعتی، و اخیرا از یک جمعیت بسیار جوان و رو به رشد به جامعه ای که رشد جمعیتی آن کاهش یافته و شروع به پیر شدن کرده است را تجربه نموده است. در قلمروی آموزشی، مکزیک بسیاری از تنش هایی که کشورهای درحال توسعه با آن مواجه هستند  به تصویر می کشد –رشد تصاعدی در تمام سطوح آموزشی، کاهش ادراک شده در کیفیت آموزش، و رکود واقعی حمایت مالی.

روندها در نظام آموزش عالی در مکزیک
تغییرات جمعیتی، اجتماعی و سیاسی منجر به سه روند بنیادی در آموزش عالی مکزیک شده است: رشد چشمگیر در ثبت نام سیستم آموزش عالی به عنوان یک کل؛ تنوع قابل توجه، به معنای ظهور انواع مختلف موسسات با برنامه های جایگزین و سبک های ارائه ؛ و افزایش قابل توجه در تعداد موسسات خصوصی و سهم آنها در ثبت نام ملی. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...