کد مقاله #156 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Experiments on Detection of Denial of Service Attacks using Naive Bayesian Classifier
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص حمله محروم¬سازی از سرویس با به‌کارگیری دسته¬بندی کننده نایو-بیز
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
چکیده فارسی:
منع سرویس (Dos) و حمله توزیع‌شده (DDoS) باعث از دست دادن حجم عزمی از داده¬ها شده و ¬استفاده از منابع را برای کاربران مورد تائید، غیرممکن می¬سازد. با گسترش روزافزون کاربران اینترنت، سیستم شناسایی نفوذ (IDS) برای شناسایی حملات DoS/DDoS ارتقاء یافتند. فن‌های مختلفی ازجمله داده¬کاوی (Data mining) و شناسایی الگو برای طراحی IDS بکار گرفته‌شده‌اند. نایوبیز به‌طور گسترده به‌عنوان طبقه¬بندی کننده در طراحی IDS بکار گرفته شد. این مقاله به ارزیابی عملکرد طبقه¬بندی کننده نایوبیز برای شناسایی نفوذ در حین استفاده ترکیبی از متد¬های پردازش داده¬های مختلف و انتخاب ویژگی (feature selection) هست. نتایج بررسی¬های مختلف دقت طبقه¬بندی کننده نایوبیز را در مقایسه با دیگر طبقه¬بندی¬ کننده¬ها در حین استفاده از ترکیبی از متد¬های انتخاب ویژگی و پردازش داده، نشان می¬دهد. کلمات کلیدی: نایوبیز، انتخاب ویژگی، نفوذ، شناسایی سیستم، حمله منع سرویس.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...