کد مقاله #155 زمینه: نساجی
عنوان انگلیسی:
Structu ral, morphological and optical properties of ZnO nanofi bers
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
ابرشبکه ها و ریزساختارها خواص ساختاری، مورفولوژیکی و نوری نانوالیاف اکسید روی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
65,000 ريال
چکیده فارسی:
واحد پوشش الکترو اسپین میکروکنترلردار برای ساخت نانو الیاف طراحی و بهینه سازی شده است. نانوالیاف کامپوزیت اکسید روی با استفاده از این واحد ساخته شده است. الیاف اکسید روی در دماهای مختلف از 200 تا 600 Cبا استفاده از کوره مافل پخته شده است، تمام الیاف پیوسته بدون نقص و ناهمگونی هستند. ساختار و ترکیب الیاف با استفاده از اندازه گیری های XRDو EADXآنالیز شده است. قله پراش اشعه Xنشان داد که الیاف دارای ساختار شش ضلعی wurtziteهستند. ترکیب الیاف با عنوان اکسید روی از درصدی از ترکیبات روی و اکسیژن در نتایج EADXبیان شده است. خواص نوری الیاف با استفاده از اسپکتروفتومتر مورد مطالعه قرار گرفته است. انرژی شکاف نوار نوری 3.37 eVاست. مورفولوژی سطح الیاف با استفاده از تجزیه و تحلیل SEMو TEMمورد مطالعه قرار گرفته است. مشاهده می شود که الیاف بدون نقص بوده و موادی بسیار عالی برای سنسورهای اپتوالکترونیک با حساسیت بالا هستند. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...