کد مقاله #154 زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
عنوان انگلیسی:
WELL CONTROL COMPUCATIONS AND SPECIAL PROCEDURES
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
چالش‌های کنترل چاه و راهکارهای ویژه
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
چکیده فارسی:
پیچیدگی‌های کنترل kickها با رشته حفاری در انتهای چاه یا نزدیکی آن در نظر گرفته شده است که ابتدا در این فصل مورد بحث قرار خواهدگرفت. این شرح در فصل بعد با توضیح مشکلات اضافی مرتبط با در نظر گرفتن kickهایی با رشته حفاری با فاصله قابل توجهی از انتها و یا کاملا خارج چاه، دنبال خواهد شد.
عوارش اضافی مرتبط با عملیات‌های کنترل چاه روی دکل‌های حفاری شناور در فصل 12 مورد بحث قرار خواهد گرفت.
عوارض ناشی از kickهای کنترل شده متناظر با رشته حفاری در ته چاه و یا نزدیکی ته چاه که در این فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از:
1-    مهاجرت گاز به سمت بالا در زمان انسداد سیستم
2-    مشکلات تجهیزات سطحی
3-    مشکلات زیرسطحی چاه
4-    فشار بیش از حد چاه
برای هریک از این چالش‌ها ضوابطی جهت عیب یابی و تکنیک های ویژه کنترل چاه که ممکن است در آن شرایط قابل اعمال باشد ارائه خواهند شد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...