کد مقاله #152 زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
عنوان انگلیسی:
Controllability analysis of heat integrated distillation systems for a multicomponent stream
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
آنالیز قابلیت کنترل سیستمهای یکپارچه تقطیر گرمایی برای یک جریان چند جزئی
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:
شناخت رفتار دینامیکیستون های تقطیر از لحاظ اینکه تقطیر یکی از عملیات های واحدی در صنایع فرآیند شیمیایی است که به طور گسترده استفاده می شود، توجه قابل ملاحظه­ای را به خود معطوف کرده است. توالی تقطیر گرمایی یکپارچه می تواند صرفه جویی قابل توجهی را در مصرف انرژی فراهم کند؛ با این حال، این سیستم ها یکساختار پیچیده را نمایش می دهند که به نظر می­رسد مشخصه های قابلیت کنترل آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. یک راه حل بالقوه برای اینمسئله از طریق توالی عملیات حرارتی یکپارچه تحت شرایطی که حداقل انرژی مورد نیاز را فراهم نمی کند ارائه می شود. اما، این کار ثابت کرد که فرایند، تحتشرایط حداقل انرژی مورد نیاز می تواند با بهترین مشخصه های قابلیت کنترل به کار رود. در اینکار، مشخصه­های قابلیت کنترل با استفاده از شاخص انعطاف پذیریMorari ،تعداد شرایط و آرایه افزایش نسبی، که شاخص های وابسته به فرکانس بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادکه قابلیت کنترل بهترین ستون تقطیر گرمایی یکپارچه با حداقل هزینه سالانه کل بهتر از توالی های دیگر بود.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...