کد مقاله #151 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
The social strategy cone: Towards a framework for evaluating social media strategies
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
هرم استراتژی اجتماعی: با هدف طرح چهارچوب برای ارزیانی رسانه های اجتماعی
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
چکیده فارسی:
هرم استراتژی اجتماعی: با هدف طرح چهارچوب برای ارزیانی رسانه­های اجتماعی
روبین افینگ، تام Ton, A,M Spil.

چکیده:
رسانه­های احتماعی به طور فزاینده­ای درحال ررشد هستند و حامل ریسک­ها و فرصت­ها برای نهاد­ها می­باشند. هرم  استراتژی اجتماعی، هرم  استراتژِ اجتماعی به منظور ارزیابی استراتژی­های رسانه­های اجتماعی پرورش یافته است. چهارچوب ان، شامل هفت مورد می­باشد که بر اساس بازبینی سیستماتیک و مطالعات موردی بنا شده است. نتایج برامده از این 21 مصاحبه، موجب بنای  هرم  رسانه اجتماعی شدهو  به مراد تحلیل استراتژی­های رسانه­های اجتماعی می­باشد. سه سطح تبلور استراتژی­ رسانه­های اجتماعی ارائه شده: شروع انتشار و تبلور، شروع، شامل المان­های کلیدی از جلمه:" مخاطب هدف" و انتخاب کانال".درحالی که درتمامی سازمان­ها مطالعات با توجه خود را به این موارد معطوف ساخته است: انتشار شامل موارد: " اهداف"، منابع، سیاست­ها" می­باشد. بلوغ وتبلور موارد" نظارت" و فعالیت محتوایی" را اضافه می­نماید" تنها 3 تا از 9 ارگان مطالعه شده، در مرحله تنبلور و بلوغ قرار دارند. گرچه اهمیت"نظارتی" را گوشزد می­کند، گرچه تحقیقات ما نشان از نیاز به توجه بیشتر در عمل است.
2015 
Elsevier Ltd, 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...