کد مقاله #147 زمینه: متالوژی و مواد
عنوان انگلیسی:
Effect of low frequency electromagnetic field on casting crack during DC casting superhigh strength
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر میدان الکترومغناطیسی بسامد پایین بر روی ترک ریخته گری در طول فرآیند ریخته گری تبریدی مستقیم ..
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
تاثیر میدان الکترومغناطیسی بسامد پایین بر روی ترک ریخته گری در طول فرآیند ریخته گری تبریدی مستقیم شمش های آلیاژ آلومینیوم با استحکام بسیار بالا

چکیده
آلیاژهای آلومینیومی با استحکام بسیار بالا  مواد بسیار مهمی برای صنایع هوافضا می¬باشند. بااینحال شکست-های اغلب در طول فرآیند ریخته¬گیری DC بواسطة محتوای عنصر آلیاژی بالای آنها رخ می¬دهد. در این تحقیق، یک فرآیند ریخته¬گیری الکترومغناطیسی بسامد پایین جدید(LFEC) برای مطالعة احتمال حذف ترک¬های ریخته¬گیری به کاربرده می شود. نتایج نشان  می دهند که میدان الکترومغناطیسی بسامد پایین باعث برطرف شدن ترک¬ها به طور موثر می¬شود. تحت یک میدان الکترومغناطیسی بسامد پایین، گرادیان های دما در قالب کوچکتر بوده، و توزیع های عناصر یکنواخت تر می باشند و عمق سامپ کمتر خواهد بود، و دانه¬ها ریزتر و دارای یک شکل کروی یکنواخت می باشند، بنابراین تنش داخلی در شمش ها کمتر از شمش های پردازش شده توسط ریخته گیری DC معمولی می باشد. فرآیند ریخته گری LFEC  اندازه دانه، اندازه ماده تشکیل دهنده، و کسر سطحی خوش گدازی (اوتکتیک) مرز دانه،  را کاهش داده و در نازک شدن فیلم مایع بین دانه¬ها کمک نموده و سبب بهود در خواص پلاستیسیته و استحکام دما بالا می¬شود. این عوامل سبب بهبود مقاومت ترک خوردگی آلیاژ خواهند شد. کاهش تنش درونی و افزایش مقاومت در برابر ترک خوردگی، باعث برطرف شدن ترک ها در شمش های ریخته گری شده در فرآیند DC می گردد. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...