کد مقاله #143 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Modelling and Analysing of Software Defect Prevention Using ODC
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
مدل سازی و تحلیل از نرافزار پیشگیری از نقص با استفاده از ODC
تعداد صفحات فارسی:
5 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده
در زمان حاضر پیچیدگی نرم‌افزارها افزایش پیدا کرده است  و به همین خطرا اعتماد پذیری و کیفیت نرم‌افزار‌ها‌ نیز تحت تاثیر قرار گرفته است ، و برای اندازه گیری این دو عامل مکانیسم‌ها‌ی مختلفی برای اندازه گیری و اطلاع گیری معرفی شده اند. کار جلوگیری از نقص نرم‌افزاری عمدتا بر روی تحقیق‌ها‌ی شخصی و تکنیک‌ها‌ی آزمایشی متمرکز است‌‌. ODCیک مکانیسم است که به اجازه می‌دهد که نقص‌ها‌ی نرم‌افزاری را که در زمان چرخه ایجاد و تسعه نرم‌افزارها به وجود می‌آیند را بیابیم. طبقه‌بندی دقیق  نقص‌ها‌ یک مفهوم است که برنامه نویس را قادر می‌ساد که بتواند مدیریت کیفت و مدیریت‌ها‌ی ارزیابی پروژه را به نحوی کارآر و درست انجام دهد..

کلمه‌ها‌ی کلید
جلوگیری از نقص ، ODC، راه انداز نقص
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...