کد مقاله #137 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
System dynamics simulation model for assessing socio-economic impacts of different levels of environ
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
مدل شبیه سازی دینامیک سیستم برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی سطوح مختلف تخصیص جریان زیست محیطی
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
مدل شبیه سازی دینامیک سیستم برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی سطوح مختلف تخصیص جریان زیست محیطی در حوضه رودخانه ویهی، چین
Shouke Wei, Hong Yang, Jinxi Song, Karim C. Abbaspour, Zongxue Xu
 
چکیده
این مطالعه توسعه یک مدل دینامیک سیستم پیچیده (SD) تعامل بین منابع آب، جریان محیط زیست (EF) و اقتصادی-اجتماعی را با استفاده از بسته نرم افزاری SD '' Vensim PLE'' منعکس می نماید. مدل ارائه شده برای ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی سطوح مختلف تخصیص EFدر حوضه رودخانه Weiheچین استفاده شده است. چهار الگوی جایگزین رشد اجتماعی و اقتصادی و چهار طرح تخصیص EFطراحی شده اند که به شبیه سازی آن پرداخته است. نتایج نشان می دهد که توسعه مدل SDعملکرد مناسبی در انعکاس رفتار دینامیکی سیستم در منطقه مورد مطالعه در حال حاضر به دست می آید. در عین حال، یک الگوی رشد بهینه با در نظر گرفتن رشد و EFنیاز اجتماعی و اقتصادی نیز با مقایسه نتایج شبیه سازی سناریو های مختلف یافت می شود.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...