کد مقاله #136 زمینه: مهندسی صنایع
عنوان انگلیسی:
Application of System Dynamics technique to simulate the fate of persistent organic pollutants in so
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از روش دینامیک سیستم برای شبیه سازی سرنوشت آلاینده های آلی پایدار در خاک
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
چکیده فارسی:
کموسفر
استفاده از روش دینامیک سیستم برای شبیه سازی سرنوشت آلاینده های آلی پایدار در خاک
R. Chaves, D. López, F. Macías, J. Casares, C. Monterroso
 
چکیده
آلاینده های آلی پایدار (POP) خطرناک ترین آلاینده ها به محیط زیست هستند که توسط فعالیت های انسانی منتشر می شوند. با توجه به مقاومت آنها در برابر تخریب (شیمیایی، بیولوژیکی و یا فوتولیتیک)، ارزیابی خطرات زیست محیطی و تبادل بین رسانه های مختلف زیست محیطی بسیار مهم است.
دینامیک سیستم ما را قادر می سازد سیستم های پیچیده و تجزیه و تحلیل رفتار دینامیکی آنها را نمایش دهیم.این برنامه یک ارائه ی بسیار بصری از ساختار نظام و روابط موجود بین پارامترهای مختلف و متغیرها به منظور تسهیل درک درستی از رفتار سیستم است. مطالعه حاضر، سرنوشت Y-hexachlorocyclohexane(لیندان) در یک خاک آلوده با استفاده از نرم افزار مدل Vensimشبیه سازی شده است.
نتایج، یک کاهش تدریجی در طول یک دوره شبیه سازی 10 ساله در محتوای لیندان خاک را نشان می دهد. مهم ترین مسیر موثر بر غلظت آلاینده ها، تخریب بیوشیمیایی، به دنبال نفوذ و پراکندگی و انتشار هیدرودینامیک است. مدل، نسبت به آلاینده های نیمه عمر که مقدار آن بستگی به شرایط محیطی و به طور مستقیم به تخریب بیوشیمیایی بستگی دارد، بسیار حساس به نظر می رسد. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...