کد مقاله #135 زمینه: مهندسی صنایع
عنوان انگلیسی:
Possibility of Inventory Pooling in China’s public hospital and appraisal about its performance
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
مدلسازی ریاضی کاربردی امکان ادغام پرسشنامه در بیمارستان عمومی چین و ارزیابی در مورد عملکرد آن
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
مدلسازی ریاضی کاربردی
امکان ادغام پرسشنامه در بیمارستان عمومی چین و ارزیابی در مورد عملکرد آن
دنگ فنگ، مانوئل دی روزتی، جفری ای تپر
 
چکیده
با هدف گیری مشکلات احتمال کمبود شدید دارو، کمبود نقدینگی و ورشکستگی جدی ناشی از نقدینگی صرف شده در زنجیره تامین دارو در بیمارستان های دولتی چین، این مقاله به بررسی اثربخشی در مورد استفاده از تئوری ادغام پرسشنامه در این بخش پرداخته است. با استفاده از نرم افزارVensim دینامیک سیستم، این مقاله، دو مدل شبیه سازی کل فرآیند ایجاد تقاضای دارو به عرضه در حالت سنتی و حالت مرتبط با بیماران، بیمارستان ها، توزیع کنندگان و تولید کنندگان است. در مقایسه کمی و تجزیه و تحلیل، ثابت شده است که بکارگیری پرسشنامه می تواند یک روش موثر برای بهبود عملکرد زنجیره تامین دارو در چین، به خصوص در کاهش احتمال کمبود نقدینگی و کاهش نقدینگی درگیر باشد.
 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...