کد مقاله #134 زمینه: مهندسی صنایع
عنوان انگلیسی:
Assessment of the Impacts of Urban Rail Transit on Metropolitan Regions Using System Dynamics Model
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی اثرات ترانزیت ریلی شهری در مناطق شهری با استفاده از مدل دینامیک سیستم
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
ارزیابی اثرات ترانزیت ریلی شهری در مناطق شهری با استفاده از مدل دینامیک سیستم
یانگ یانگ، پیتانگ ژانگ، شائوکوان نی
 
چکیده
سیستم حمل و نقل ریلی شهری (به عنوان مثال، مترو و راه آهن سبک) دارای اثرات قابل توجهی در کاهش تراکم ترافیک و توسعه پایدار سیستم ترافیک شهری به دلیل مزیت های برای سیستم از نظر سرعت، اشغال زمین و انتشار کم است. با این حال، با توجه به پیچیدگی و پویایی سیستم ترافیک شهری به عنوان یک اصل کلی، رسیدن به ارزیابی موثری از انواع اثرات جامع آن دشوار است. در این مقاله اثرات سیستم حمل و نقل ریلی شهری در مناطق شهری را در چهار جنبه تحلیل می شود: ترافیک شهری، اقتصاد، جامعه و محیط زیست، با استفاده از نرم افزار Vensimبرای ساخت یکمدل دینامیک سیستم (SD) بر اساس تجزیه و تحلیل ساختار سیستم. مجموعه ای از متغیرها در این مدل برای نشان دادن این اثرات، که شامل درجه تراکم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، جمعیت، ارزش زمین، گازهای مضر، نرخ تصادفات، و غیره به کار گرفته شده است. مقیاس ساخت و ساز حمل و نقل ریلی شهری به عنوان متغیر کنترل برای شبیه سازی تغییرات شاخص های مختلف تحت سطوح مختلف مقیاس سیستم حمل و نقل راه آهن شهری انتخاب شده است. یک مطالعه موردی مربوط به گوانگژو است که به عنوان یک راستی آزمایی این مدل برای شبیه سازی تاثیرات جامع، از جمله درجه تراکم، تعداد کل اتومبیل ها، ارزش زمین، PM10و غیره تحت متغیرهای کنترل مختلف انجام شده است. در این مقاله یک رویکرد عملی و موثر برای شبیه سازی سیستم ترافیک پیچیده و منابعی برای تصمیمات دولتی در برنامه ریزی زیرساخت های حمل و نقل فراهم شده است.
 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...