کد مقاله #131 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
A Framework to Manage the Complex Organization of Collaborating: Its Application to Autonomous Syste
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
ارائه چهارچوبی برای مدیریت تشریک مساعی سازمان های پیچیده: کاربردهای آن برای سیستم های مستقل
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
75,000 ريال
چکیده فارسی:
در این پژوهش تحلیلی در ارتباط با پیچیدگی تشریک مساعی گروه های بزرگ و کاربرد آن در توسعه نیاز مندی های تفصیلی مورد نیاز ارائه شده است  .در ادامه هدف آن این بوده است که طرحی را برای سیستم های مستقل مدیریتی ارائه دهد. این نیاز مندی ها از توسعه چهارچوبی برای تشریک مساعی در سازمان که پایه ای را برای طراحی، پشتیبانی و مدیریت سیستم های مشارکتی پیچیده در بر می گیرد را  شامل می شود که می تواند در در موقعیت های مختلف در محیط واقعی به کار رفته و مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه مفهوم جریان مشارکتی  و کار کردن به عنوان  بیانی توصیفی معرفی شده است به این صورت که گروه های کاری مشارکتی با عملکرد خوب در این سناریو ها چه کاری انجام می دهند. این پژوهش کاربرد این چهارچوب را در قالب سناریو های مختلف در نظر گرفته است و استفاده از این چهارچوب را در مدلسازی و پشتیبانی مشارکتی در ساختارهای سازمانی پیچیده مورد استفاده قرار داده است.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...