کد مقاله #127 زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
SECOND LAW ANALYSIS OF A COMPRESSION–ABSORPTION HEAT PUMP 2007-2008
تعداد صفحات انگلیسی:
81 صفحه
عنوان فارسی:
تحلیل قانون دوم پمپ حرارتی کمپرس-جذب 2008-2007
تعداد صفحات فارسی:
62 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
380,000 ريال
چکیده فارسی:
هدف پروژه حاضر بررسی و تحلیل پمپ حرارتی جذب –فشار 100 کیلوواتی با ظرفیت حرارتی با قابلیت کار در پارامترهای مختلف نظیر دمای جاذب در محدود ˚C80-50، دمای دافع در محدود ˚C40-30 و نسبت های فشار 5 و 6 است. جریان کار انتخابی مخلوط آب-آمونیاک است. برنامه کامپیوتری در نرم افزار حلال روابط مهندسی (EES) برای انجام تحلیل قانون اول و دوم سیستم و پارامترهای عملکرد نظیر ضریب عملکرد (COP)، نسبت گردش (CR)، کارایی انرژی و غیره توسعه داده شد، محاسبه می شوند. روابط موازنه انرژی، ماده و جرم برای تمامی ترکیبات سیستم نوشته شد. حالت ترمودینامیکی هر یک از نقاط درون سیکل محاسبه شد. تصویری دقیق از سیستم توسط نتایج تحلیل انرژی فراهم شد. تحلیل انرژی تاکید دارد که اتلاف و عدم بازگشت هر دو بر عملکرد سیستم موثرند. اتلاف انرژی هر یک از ترکیبات و اتلاف تام بدون بعد انرژی محاسبه شدند. نتایج نشان می دهند که بیشترین انرژی در جاذب رخ می دهد، که بعد از آن اتلاف ها به ترتیب در کمپرسور، دافع و ولو منبسط کننده رخ می دهد. اتلاف های انرژی در تبادل حرارتی محلول و پمپ در مقایسه با دیگر اجزاء اندک می باشند.
درنتیجه، نتایج تحلیل قانون دوم را می توان برای شناسایی اجزاء سیستم با کارایی کم استفاده کرد.
 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...