کد مقاله #121 زمینه: متالوژی و مواد
عنوان انگلیسی:
The Effect of Flux Core Arc Welding (FCAW) processes on different parameters
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر فرآیندهای جوشکاری قوس با الکترود توپودری بر روی پارامترهای مختلف
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
65,000 ريال
چکیده فارسی:
جوشکاری قوس با الکترود توپودری(FCAW)[1]، یک فرآیند جوشکاری قوسی بوده که با سیم توپودری انجام می­شود. پودرهای داخل لوله[2] برای حفاظت از اتمسفر استفاده می­شوند. این پژوهش به بررسی پارامترهای مختلف در فرآیند جوشکاری توپودری با استفاده از جوشکاری قوسی رباتیک(اتومات) و متغیرهایی نظیر شدت جریان جوشکاری[3]، سرعت جوشکاری و ولتاژ قوس می­پردازد. این تاثیرات بر روی عمق نفوذ جوش[4]، اندازه­گیری ریزساختار و سختی بررسی شده است. فولاد نرم به­عنوان فلز پایه با ضخامت 6 میلی­متر در این بررسی به­کاربرده شده است. برای تمامی آزمایشات، شدت­جریان­های جوشکاری به صورت مقادیر 90 آمپر، 150 آمپر، و 210 آمپر و ولتاژ قوس 22 ولت، 26 ولت، و 30 ولت انتخاب شده­اند. برای سرعت­ جوشکاری مقادیر 20، 40، و 60 سانتیمتر بر دقیقه درنظرگرفته شد. اثر این پارامترها بر روی عمق نفوذ جوش، ریزساختار و سختی برای تمامی نمونه­ها بعد از فرآیند جوشکاری توپودری مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجة گرفته شده از این مطالعه نشان می­دهد که افزایش شدت جریان جوشکاری بر روی افزایش عمق نفوذ جوش تاثیر خواهد گذاشت. به غیر از آن، پارامترهایی نظیر ولتاژ و سرعت جوش می­توانند بر مقدار عمق نفوذ جوش تاثیرگذار باشند.
کلیدواژگان: عمق نفوذ جوش، سختی، سرعت جوشکاری، ریزساختار، جوشکاری رباتیک (اتومات).
 


[1]Flux core arc welding
[2]flux
[3]Current welding
[4]Welding penetration
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...