کد مقاله #116 زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
Arbuscul ar mycorrhiz al fungi in allev iation of salt stress: a review
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
قارچ میکوریزا آربوسکولار در کاهش تنش شوری: یک بررسی
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
180,000 ريال
چکیده فارسی:
• پس زمینه: تنش شوری تبدیل به تهدیدی بزرگ برای رشد گیاه و بهره وری شده است. قارچ میکوریزا آربوسکولار، سیستمهای ریشه گیاه را کلونی سازی کرده و رشد گیاه را به شیوه های مختلف تعدیل می کند.
• محدوده: این بررسی، اهمیت میکوریزا آربوسکولار را در کاهش تنش شوری و اثرات سودمند شان را روی رشد گیاه و بهره وری مطرح می کند. همچنین روی پیشرفت های اخیر در زمینه حل مکانیسم های بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و مولکولی در گیاهان میکوریزایی برای کاهش تنش نمک متمرکز شده است.
• نتیجه گیری: نقش قارچ میکوریزا آربوسکولار در کاهش تنش شوری، به خوبی مستند شده است. این مقاله، بکارگیری مکانیزم آربوسکولار را به منظور افزایش تحمل شوری گیاهان میزبان مانند کسب افزایش مواد مغذی (P، N، Mg و Ca)، نگهداری از K+ بررسی می کند: نسبت Na+، تغییرات بیوشیمیایی (تجمع پرولین، بتائین، پلی آمین ، کربوهیدرات ها و آنتی اکسیدان ها)، تغییرات فیزیولوژیکی (بهره وری فتوسنتز، نفوذ پذیری نسبی، وضعیت آب، تجمع اسید abscissic، تثبیت غده ها و نیتروژن)، تغییرات مولکولی (توضیح ژنها: PIP ، ضد حامل Na+/H+، Lsnced، Lslea و LsP5CS) و تغییرات فراساختاری است. این بررسی، برخی از حوزه های کمتر مورد بررسی قرار گرفته را مانند تغییرات مولکولی و فراساختاری شناسایی می کند که در آن، تحقیقاتِ بیشتر، برای درک بهتر همزیستی با اشاره به تنش شوری برای استفاده بهینه از این فن آوری، در این زمینه، در مقیاسی بزرگ مورد نیاز است. این مقاله بررسی اطلاعات معیار مفیدی را برای توسعه و اولویت بندی برنامه های تحقیقاتی آینده می دهد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...