کد مقاله #115 زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
Regulation by arbuscular mycorrhizae of the integrated physiological response to salinity in plants
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
تنظیم به وسیله میکوریزا آربوسکولار واکنش فیزیولوژیکی یکپارچه به میزان شوری در گیاهان: چالش های جدید
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
تنظیم به وسیله میکوریزا آربوسکولار واکنش فیزیولوژیکی یکپارچه به میزان شوری در گیاهان: چالش های جدید در مطالعات فیزیولوژیکی و مولکولی
چکیده
تجمع بیش از حد نمک در خاک، یک مشکل بزرگ زیست محیطی و زراعی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است. شوری بیش از حد خاک بر ایجاد، توسعه و رشد گیاهان اثر می گذارد، و در نتیجه زیان مهمی به بهره وری می رساند. گیاهان مکانیسم های بیوشیمیایی و مولکولی را تکامل داده اند که ممکن است به شیوه ای هماهنگ عمل کنند و تشکیل واکنش های فیزیولوژیکی یکپارچه به شوری خاک بدهند. این ها عبارتند از: سنتز و تجمع املاح سازگار به منظور اجتناب از کم آبی سلولی و حفظ جذب آب ریشه، تنظیم هموستاز یون برای کنترل جذب توسط ریشه ها، تقسیم بندی و حمل به شاخه، تنظیم خوب جذب آب و توزیع به بافت های گیاه توسط فعالیت اکوآپورین ها، کاهش آسیب اکسیداتیو از طریق ظرفیت آنتی اکسیدانی بهبود یافته و نگهداری از فتوسنتز در مقادیر کافی برای رشد گیاه. همزیستی میکوریزا آربوسکولار (AM) می تواند به گیاهان میزبان کمک کند تا با اثرات مخرب شوری بالای خاک مقابله کنند. شواهدی وجود دارد که همزیستی AMو چند تا از مکانیسم های فوق الذکر را تحت تاثیر قرار داده و تنظیم میکند، اما پایگاه های مولکولی چنین اثراتی تقریبا به طور کامل مشخص نشده اند. این بررسی، دانش فعلی را در مورد اثرات همزیستی AMدر این مکانیسم های فیزیولوژیکی، با تاکید بر دیدگاه ها و چالش های جدید در مطالعات فیزیولوژیکی و مولکولی درمور کاهش تنش شوری همزیستی AMبطور مختصر بیان می کند.
کلید واژه ها: آنتی اکسیدان، آکوآپورین، همزیستی میکوریزا آربوسکولار، هوموستاز یونی، تنظیم اسمزی، فتوسنتز، میزان شوری.
 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...