کد مقاله #113 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
INFORMATION AS AN ASSET: THE SENIOR MANAGEMENT AGENDA
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
اطلاعات به عنوان دارایی : صورت جلسه مدیریت ارشد
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
45,000 ريال
چکیده فارسی:
اهمیت اطلاعات به عنوان یک دارایی کلیدی همچنان رو به افزایش است , به دنبال دوره ای که تولید, پیچیدگی ,حجم  و تقاضا افزایش چشم گیری داشته , اما رضایتمندی از اطلاعات واقعی که یک سازمان به آن احتیاج داردبه دلیل برخی موانع محدود شده است ,اغلب, این می تواند به دلیل عدم شفافیت در شناسایی احتیاجات مبتنی بر تجارت باشد ,فرآیند استراتژی IS/ITبه فرصت های عمده در بهره برداری اطلاعات اشاره دارد.چالش بدست آوردن اطلاعات با بهترین کیفیت ممکن , به موقع , دقیق ,کامل , با منابع معتبر, قابل اعتماد و متناسب است
بسیاری از سازمان ها از کیفیت پایین اطلاعات به ستوه آمده اند. Redmanاز کار در اپراتور AT&T دریافت که:..............
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...