کد مقاله #111 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Analysis of Information Technology Effectiveness on Brand Using System Dynamics: An empirical study
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تحلیل تاثیر فناوری اطلاعات بر برند با استفاده از دینامیک های سیستم: مطالعه تجربی در شرکت فرآورده های
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
چکیده فارسی:
تحلیل تاثیر فناوری اطلاعات بر برند
با استفاده از دینامیک های سیستم: مطالعه تجربی در شرکت فرآورده های نسوز پارس

خلاصه
در محیط رقابتی امروز، سازمان ها نیاز دارند تا موقعیت خود را در بازار ارتقا دهند. برند ابزاری است برای ارتقا رقابت پذیری سازمان براساس این حقیقت که هرکدام می تواند مسیر ارتقا خود را بیابد. فناوری اطلاعات نحوه استفاده و دانش ابزارها، تکنیک ها، هنرها، سیستم ها یا روش های سازمان به منظور حل مشکل یا خلق هدفی هنری است. درنتیجه، مدلی پویا می تواند برای تحلیل رفتار ارتباطی فناوری اطلاعات و برند مناسب باشد. علیرغم این حقیقت که مطالب و مطالعات موردی بسیاری درخصوص برند در سازمان ها وجود دارد، ولی تاکنون، مطالعات اندکی بر دینامیک های سیستم ها تمرکز داشته است. در این مقاله، مدلی پویا ارایه می شود که در آن برند از طریق ارتباطات غیرمعمول مرتبط می باشد. در مدل ارایه شده، از آنجایی یک پارامتر تغییر داده شده است، می توان فهمید که چگونه بر دیگران از طریق درنظر گرفتن نتایج کلیدی تاثیر می گذارد. این مزیت بارز مدل ما است. سپس، انتظار اینکه نتایج چنین تحلیلی بتواند تا اندازه ای تاثیرپذیری فناوری اطلاعات بر برند را بهبود بخشد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...