کد مقاله #110 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Management, Strategic Management Theories and the Linkage with Organizational Competitive Advantage
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
مدیریت، نظریه های سیاستیِ مدیریت و ارتباط با فواید رقابت سازمان دهی شده از دید مبنی بر منبع
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
چکیده فارسی:
مدیریت، نظریه های سیاستیِ مدیریت و ارتباط با فواید رقابت سازمان دهی شده از دید مبنی بر منبع
چکیده
هدف اصلی این مقاله مرورِ ارزیابیِ نظریه ی مدیریت، نظر اجمالی بر روی نظریه ی سیاستی مدیریت و ارتباط آن با دید مبنی بر منبعِ فواید شرکت های رقیب می باشد. مرورِ ادبیات مرتبط اداره شده و رابطه ای میان نظریه ی مدیریت، نظریه ی  سیاستی مدیریت و فواید رقیبانه از RBVشرکت شناخته شده است. مشخص شد که RBVفواید رقابتی شرکت، یکی از نظریه های اصلی سیاستی مدیریت برای توضیح کاراییِ سازماندهی شده، و همچنین یک بخش از خانواده بزرگ نظریه ی مدیریت است که برای رفع نیازهای مدیریتی سازمان های استنتاج شده می باشد و همچنین سازمان های محیط های تجاری در آن مشغول هستند. آزمایش فواید رقابتی سازماندهی شده ی   RBVبه سازمان اجازه ی اندازه گیریِ مقدار اهمیت جای گرفته در منابع داخلی شرکت و توانایی های به خصوص به منظور دست یافتن به سطح فواید رقابتی را می دهد، همچنین حمایت بیشتر و توسعه ی RBVرا ممکن می سازد.
کلمات کلیدی: فواید رقابت، دید مبنی بر منابع و کارایی شرکت
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...