کد مقاله #11 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
RFID Security Issues in Military Supply Chains
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
مسائل امنیتی RFID در زنجیره تامین نظامی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده:
شناسایی فرکانس رادیویی(RFID) فناوری است که توسط ارتش برای بدست آوردن دید روشن در حمل و نقل و بهبود مدیریت موجود ،مورد استفاده قرار گرفته است.مزایای استفاده از RFIDبرای ردیابی بیشتر دارایی ها با استفاده از بارکد به طور گسترده ای شناخته شده است.با این حال،تحقیقات اخیر ثابت کرده است که RFIDدر مقابل حملات آسیب پذیر است.این مساله زمانی که سیستم های RFIDدر برنامه های مختلف از جمله سیستم های زنجیره تامین نظامی،بکار برده می شوند،یک چالش محسوب می شود.در این مقاله ،آسیب پذیری اساسی سیستم RFIDتجزیه و تحلیل،حملات مختلفی که می تواند بر علیه این سیستم بوجود بیاید،نشان و اقدامات متقابل در برابر این حملات توصیه می شوند.هدف از این مقاله این است که به امنیت لجستیک نظامی با شناسایی تهدیدات مشترک به سیستم های RFIDبپردازیم.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...